Page 6 - Şehrimiz İzmir
P. 6

GENÇLİĞE HİTABE
                Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet
               muhafaza ve müdafaa etmektir.


                Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
               kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek
               dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa
               mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin
               imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir
               mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar,
               bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren
               ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,
               bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
               Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde
               iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
               Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle
               tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.


                Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk
               istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki
               asil kanda mevcuttur.

                                          Mustafa Kemal ATATÜRK

     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11